W ramach naboru „FLOREK – wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.

Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 10 480 zł.

Jednostka OSP otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki w formie dotacji w sumie w wysokości 9 000 zł.

Zadanie polegało na zakupie: podpory stabilizujące szt. 2, latarki kątowe szt. 6 i prądownica wodna szt. 1. Z jego efektów skorzysta 10 924 osoby.

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:

WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/

NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej